INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Korzystanie z serwisu


Regulamin serwisu PRTL.pl

2018-05-25
 
     
Informacje ogólne
 
Wydawcą i Administratorem internetowego serwisu lotniczego POLSKI RYNEK TRANSPORTU LOTNICZEGO „PRTL.pl” (dalej PRTL.pl lub Serwisem) jest Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, tel.: 22 825 9479, e-mail: biuro@ikku.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000037599.
 
Niniejszy Regulamin określa zasady działania PRTL.pl, prawa i obowiązki jego Użytkowników, Administratora, oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z PRTL.pl, w tym do Użytkowników posiadających stałe konto, którzy dokonali rejestracji w Serwisie. Przeglądanie większości zasobów Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Część funkcji Serwisu, w tym możliwość komentowania,  jest dostępna po dokonaniu rejestracji.
 
PRTL.pl opisuje aktualne wydarzenia związane z transportem powietrznym, obserwuje światowe trendy, prezentuje unikalne raporty, wywiady z czołowymi przedstawicielami rynku lotniczego, branżowe artykuły tematyczne oraz barometry rynku lotniczego. 
 
PRTL.pl jest kompleksowym źródłem informacji dla fachowców z branży lotniczej, w tym reprezentantów portów lotniczych, linii lotniczych, samorządowców, sektora usług oraz pokrewnych gałęzi.
 
Celem PRTL.pl jest  dostarczanie rzetelnych branżowych informacji podmiotom odpowiedzialnym za rozwój transportu lotniczego w Polsce, specjalistom z branży lotniczej, w tym reprezentantom portów lotniczych, linii lotniczych, samorządowców, sektora usług oraz pokrewnych gałęzi poprzez umożliwienie Użytkownikom Serwisu dostępu do informacji zamieszczonych w Serwisie, z wykorzystaniem mechanizmów wyszukiwawczych oraz dzielenie się swoimi opiniami poprzez komentowanie artykułów.
 
Informacje zamieszczone w portalu, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
 
Warunki korzystania z Serwisu
 
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie Użytkownicy powininni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 
Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z jego zawartością posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności i nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji.
 
Część informacji Serwisu jest dostępna wyłącznie dla tych Użytkowników Serwisu, którzy dokonają rejestracji, zgodnie z publikowanymi w Serwisie zasadami rejestracji.
 
Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być wszystkie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonały rejestracji i założyły własne konto w Serwisie.
 
Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 
W celu zarejestrowania się w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny (co najmniej rubryki oznaczone jako obowiązkowe). Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych podanych przez Użytkowników zawartych w formularzu rejestracyjnym. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji i umożliwiająca aktywację konta.
 
Wraz z dokonaniem rejestracji, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 
W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym. Po założeniu konta Użytkownik może zamieszczać komentarze do artykułów publikowanych w Serwisie.
 
Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany tych danych Użytkownik powinien je zaktualizować.
 
Każda osoba może utworzyć tylko jedno Konto.
 
Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika.
 
Administrator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu.
 
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 
Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku, gdy:
a.  Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b.  zastosowany przez Użytkownika Login lub nazwa konta narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i pokrewnych oraz prawa osobiste), niniejszy Regulamin i/lub dobre obyczaje,
c.  zamieszczone przez Użytkownika komentarze są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 
Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest uprawniony do poinformowania Administratora o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej na adres biuro@ikku.pl lub listownie na adres Administratora.
 
Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w Serwisie poprzez wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego (http://www.prtl.pl/kontakt) prośby o usunięcie swojego Konta lub przesyłając ją drogą mailową na adres biuro@ikku.pl lub drogą listowną na adres Administratora. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator usunie wskazane Konto w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
 
Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 
Ochrona danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych zgodnie jest Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, tel.: 22 825 9479, e-mail: biuro@ikku.pl
 
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a.  osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Serwisu,
b.  podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
 
Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Administratora w celu:
a.  korzystania z Serwisu,
b.  otrzymywania Newslettera droga mailową,
c.  komentowania treści publikowanych w Serwisie,
d.  otrzymywania ofert handlowych Wydawcy Serwisu i jego partnerów.
 
Prawa przysługujące Użytkownikom Serwisu, których dane są przetwarzane:
a.  prawo dostępu do treści danych,
b.  prawo do sprostowania danych,
c.  prawo do usunięcia danych,
d.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e.  prawo do przenoszenia danych.
 
Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:
a.  pisemnie na adres: 03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2;
b.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ikku.pl
 
Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie.
 
Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów.
 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
 
Dane Użytkownika będą przetwarzane, w przypadku Newslettera - przez okres wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, a w przypadku rejestracji Konta Użytkownika - do czasu jego likwidacji.
 
ZMIANY W REGULAMINIE
 
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 
O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników Serwisu poprzez informację na stronie początkowej Serwisu.
 
Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany.
 
W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisu.

 

 
czytaj więcej


REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony